شعر انگلیسی برای کودکان 2 ساله

برای والدینی که کودکان دوزبانه تربیت می کنند، اشعار انگلیسی برای کودکان 2 ساله می تواند منبع ارزشمندی برای ترویج دوزبانگی باشد.

با معرفی اشعار انگلیسی کودکانه، کودکان 2 ساله از سنین پایین به شنیدن و صحبت کردن به هر دو زبان فارسی و انگلیسی عادت می کنند. قرار گرفتن در معرض زبان انگلیسی، به کودکان 2 ساله کمک می کند تا پایه ای قوی در هر دو زبان داشته باشند و مهارت های دو زبانگی آن ها تقویت می شود.

اشعار انگلیسی کودکانه همچنین به عنوان پلی بین دو زبان فارسی و انگلیسی عمل می کنند و به کودکان 2 ساله کمک می کنند تا اهمیت هر دو این زبان ها را درک کنند.

بیایید باهم تعدادی از جذاب ترین شعرهای کودکانه انگلیسی برای کودکان 2 ساله را ببینیم!

Twinkle, Twinkle, Little Star

,Twinkle, twinkle, little star
!How I wonder what you are
Up above the world so high
.Like a diamond in the sky

,When the blazing sun is gone
,When he nothing shines upon
,Then you show your little light
.Twinkle, twinkle, all the night

,Then the traveler in the dark
,Thanks you for your tiny spark
How could he see where to go
?If you did not twinkle so

,In the dark blue sky you keep
Often through my curtains peep
,For you never shut your eye
.Till the sun is in the sky

As your bright and tiny spark
Lights the traveler in the dark
,Though I know not what you are
.Twinkle, twinkle, little star

By Jane Taylor

The Muffin Man

,Oh, do you know the muffin man
,The muffin man, the muffin man
,Oh, do you know the muffin man
?That lives on Drury Lane

,Oh, yes, I know the muffin man
,The muffin man, the muffin man
,Oh, yes, I know the muffin man
.That lives on Drury Lane

,Oh, do you know the ice cream man
,The muffin man, the ice cream man
,Oh, do you know the ice cream man
?That lives on Drury Lane

,Oh, yes, I know the ice cream man
,The muffin man, the ice cream man
,Oh, yes, I know the ice cream man
.That lives on Drury Lane

,Oh, do you know the fruit stand man
,The muffin man, the fruit stand man
,Oh, do you know the fruit stand man
?That lives on Drury Lane

,Oh, yes, I know the fruit stand man
,The muffin man, the fruit stand man
,Oh, yes, I know the fruit stand man
.That lives on Drury Lane

,Oh, do you know the muffin man
,The muffin man, the muffin man
,Oh, do you know the muffin man
?That lives on Drury Lane

,Oh, yes, I know the muffin man
,The muffin man, the muffin man
,Oh, yes, I know the muffin man
.That lives on Drury Lane

By Ella Jane Fitzgerald

The Wheels on The Bus

The wheels on the bus go round and round
Round and round
Round and round
The wheels on the bus go round and round
All through the town

The wipers on the bus go Swish, swish, swish
Swish, swish, swish
Swish, swish, swish
The wipers on the bus go Swish, swish, swish
All through the town

The horn on the bus goes Beep, beep, beep
Beep, beep, beep
Beep, beep, beep
The horn on the bus goes Beep, beep, beep
All through the town

The doors on the bus go open and shut
Open and shut
Open and shut
The doors on the bus go open and shut
All through the town

The Driver on the bus says “Move on back
“Move on back, move on back
“The Driver on the bus says “Move on back
All through the town

The babies on the bus says “Wah, wah, wah
Wah, wah, wah
“Wah, wah, wah
“The babies on the bus says “Wah, wah, wah
All through the town
The mommies on the bus says “Shush, shush, shush
Shush, shush, shush
“Shush, shush, shush
“The mommies on the bus says “Shush, shush, shush
All through the town

By Verna Hills

Itsy Bitsy Spider

.Itsy bitsy spider went up the waterspout
Down came the rain
.and washed the spider out
Out came the sunshine
and dried up all the rain
.and itsy bitsy spider climbed up the spout again

By Mike and Peggy Seeger ( California Folklore Society )

کودکان 2 ساله

Head, Shoulders, Knees and Toes

,Head, shoulders, knees and toes
.Knees and toes
,Head, shoulders, knees and toes
.Knees and toes
.And eyes, and ears, and mouth, and nose
,Head, shoulders, knees and toes
.Knees and toes

دو زبانگی کودکان 2 ساله با میس عطی

اشعار کودکانه انگلیسی، ابزاری قدرتمند برای حمایت از رشد کودکان 2 ساله، به ویژه در آموزش دو زبانه هستند.

این شعرها مهارت های زبانی، توانایی های شناختی و رشد اجتماعی-عاطفی کودکان 2 ساله را افزایش می دهند. با گنجاندن اشعار کودکانه انگلیسی در برنامه روزانه کودک خود، می توانید مهارت های دو زبانگی فرزندتان را تقویت کنید و در عین حال لحظات شادی را برای او بیافرینید.

امروزه، منابع آنلاین بسیاری وجود دارند که می توانند مکملی عالی برای اشعار انگلیسی کودکانه باشند و یک بعد بصری را به شعر انگلیسی اضافه کنند که تعامل کودک را افزایش دهد.

به عنوان مثال، شما می توانید کارتون های دو زبانه میس عطی را بررسی کنید؛ پلتفرمی که کارتون های دو زبانه و محتوای آموزشی شاد و جذاب را به کودکان 2 ساله و سنین مختلف ارائه می دهد.

همین امروز به عطی تی وی سر بزنید و با کودکان 2 ساله خود به آواز خواندن، رقصیدن و ساختن خاطرات جذاب بپردازید!